Haber Detayı
21 Ocak 2021 - Perşembe 19:53 Bu haber 119 kez okundu
 
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ’NDEN ERDEMİR AÇIKLAMASI:
“DAVAYI ÜST MAHKEMEYE GÖTÜRECEĞİZ” “YEREL MAHKEME’NİN KARARI, YÜKSEK YARGI KARARLARINA AYKIRIDIR”
GÜNDEM Haberi


“ERDEMİR’İN İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILAN 4 DAVA DOSYASI ‘ERDEMİR 2006 ÖNCESİNDE KAMU KURULUŞUDUR’ GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR. 10 DOSYA İÇİN HENÜZ KARAR VERİLMEMİŞTİR.”

“2006 ÖNCESİNDE ERDEMİR’İN KAMU KURULUŞU SAYILMAYACAĞINA İLİŞKİN YÜKSEK YARGI KARARLARI VARDIR. BUNU ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ.”

“HUKUK SÜRECİ TAMAMLANMIŞ GİBİ BİR ALGI YARATILMAK İSTENMEKTEDİR. HALBUKİ SÜREÇ BİTMEMİŞTİR”

Kdz. Ereğli Belediyesi, Erdemir’e yönelik imar cezalarına ilişkin yargı kararı üzerine kamuoyuna açıklama yaptı. Belediye’den yapılan açıklamada “Yerel Mahkeme’nin kararı yüksek yargı kararlarına aykırıdır. Konuyu üst mahkemeye taşıyacağız” denildi. Açıklamada ayrıca, yerel mahkemenin kararının sadece 4 dosya için söz konusu olduğu, 10 dosya için henüz kararın verilmediği vurgulandı. Açıklamada “Erdemir’in işlemlerine karşı açılan 4 dava dosyası ‘2006 öncesinde Erdemir kamu kuruluşudur’ gerekçesiyle iptal edilmiştir. Halbuki Erdemir’in 2006 öncesinde de ortaklık yapısının kamu kuruluşu kabul edilemeyeceğine ilişkin yüksek yargı kararları bulunmaktadır. Bunu üst mahkemeye sunacağız. Ayrıca hukuk süreci tamamlanmış gibi bir algı yaratılmak istenmektedir. Süreç bitmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan kamuoyu açıklaması şöyle:

“Kdz. Ereğli Belediyesi Anayasa ve kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kamu yararının korunabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle yetkili kamu tüzel kişiliğidir.

Belediyemiz bu anlayış doğrultusunda tüm sorumluluk sahasında olduğu gibi ERDEMİR sahasında da 3194 sayılı İmar Kanunu gereği denetimlerini yapmaktadır. Haziran 2020 tarihinde  yapılan denetimler esnasında, bazı yapıların ruhsatının olmadığı, bazı yapıların ruhsat ve eklerine aykırı olarak değiştirildiği ve ilave yapıldığı, ekiplerimizce tespit edilmiş; 14 adet yapıya gerekli idari işlemler uygulanmıştır.

Erdemir yapılan idare işlemlere karşı Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmış ve 4 adet dava dosyası, ERDEMİR’in 2006 öncesinde kamu kurumu olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. 10 adet dosya için karar verilmemiştir.

ERDEMİR özelleştirme öncesinde kamu olduğunu iddia etmektedir. Erdemir’in, dava konusu yapıların da içinde olduğu  600’ün üzerinde yapı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, kamuoyunda İMAR AFFI olarak bilinen Kanun çerçevesinde Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır. Bu husus bile başlı başına Erdemir’in ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarının bulunduğunun kanıtıdır.

Zonguldak İdare Mahkemesi’nin ERDEMİR’i 2006 öncesi kamu kurumu olarak gösteren kararı hatalıdır. ERDEMİR kurulduğu 1960 yılından itibaren hiçbir zaman kamu kurumu olmamıştır. Bununla ilgili yüksek mahkeme kararları bulunmaktadır.

Danıştay 7. Dairesi’nin 1993/5190  Esas,  1995/5811 Kararına dayalı içtihatında “….Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ise 1 Mart 1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7462 sayılı Kuruluş Kanunu ve bu kanuna istinaden hazırlanan şirket Esas Mukavelenamesi ile kurulmuştur. Kuruluş kanununun 1. maddesinde, şirketin, kuruluş kanunu ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmayan hükümlerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile hükmi şahsiyet kazanacağı hüküm altına alındıktan sonra, Esas Mukavelenamenin 21. maddesinde de "Türkiye Hükümetinin ve resmi sektörün halen ve istikbalde, gerek hissedarlar umumi heyetinde, gerek idare meclisinde rey hakimiyetini bahşedecek sayıda hisseye sahip olmaları takdirinde dahi, işbu şirket, devletçe kontrol edilen bir şirket sayılmayacak ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin veya İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Murakabe Heyetinin vazife ve selahiyet sahalarına dahil olmayacağı gibi devlet kontrolündeki müesseselere müteallik mevzuata da tabi tutulmayacaktır. Bilakis, Türkiye Hükümetinin, sermayesine iştirakte malik bulunacağı yüzde nispeti ne olursa olsun, bu şirketin bir hususi teşebbüs mahiyetinde bulunduğu işbu Esas Mukavelename ile beyan ve teyid olunur." hükmüne yer verilmiştir.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bir kamu kurum ve kuruluşu sayılmasına imkan bulunmamaktadır.

Nitekim 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin anılan kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi olmadığı belirtilmiş ve iktisadi devlet teşekküllerine ilişkin kararname eki listede, söz konusu anonim şirkete yer verilmemiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1999/5-580 K. 1999/597 T. 22.9.1999 No’lu kararında da; “… 7642 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünce davacının özel Hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket niteliğinde hükmi şahsiyete sahip bulunmasına, ayrıca Kamu iktisadi Teşekkülü ( KİT ) niteliğinde 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında görülmemesine göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

Zonguldak İdare Mahkemesi’nin tüm bu üst mahkeme kararlarına ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ekinde açıklanan listede bulunmamasına rağmen ERDEMİR’i kamu kurumu görme gerekçesi ve belediyemizin dava dosyasına sunduğu bu kararlara rağmen hüküm vermesi anlaşılamamıştır. Ayrıca 11 Mayıs 1960 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin kurucu ortaklarının 1. sırasında 450 pay ile, yabancı bir firma olan Koppers Associates S.A. Zürih-İsviçre, yer almaktadır. Ayrıca şirketin ilk İdare Meclis üyeleri olan 9 kişiden 3’ü yabancı uyruklu şahıslardan oluşmaktadır.

Zonguldak İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar, kesinleşmiş Yüksek Mahkeme Kararları ile çelişmekte olduğundan hukuk süreci, üst mahkemeye itiraz yolu ile devam etmektedir.

Belediyemiz kesinleşmiş mahkeme kararlarına bugüne kadar gösterdiği saygı ve hassasiyeti bundan sonra da gösterecektir.

Halen devam etmekte olan hukuk süreci sanki tamamlanmış ve karar kesinleşmiş gibi gösterilerek algı yaratılmaktadır.

Devam etmekte olan hukuki aşamalar şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

7. Daire 1993/5190 E. , 1995/5811 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE Esas No: 1993/5190 Karar No: 1995/5811 Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar:1) ... Denizcilik ve Ticaret A.Ş. Vekili: Av. ... 2) Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü İstemin Özeti : 20.2.1990 gün ve … sayılı ihracatı teşvik belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetleri çerçevesinde, ...Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'ne ait olan taşımaların belge kapsamına girmediğinden bahisle uygulanan müeyyide ve kesilen kaçakçılık cezasının kaldırılması talebiyle açılan davada; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. ve 90/1 sayılı Tebliğin 36. maddelerinden bahisle, teşvik belgesi kapsamında ürünleri taşınan ... Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin, özelleştirme politikasının sonucu olarak 1986 yılında özelleştirildiği, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yoluyla halka arz edilen şirketin yöneticilerinin, 100 devletin sahibi bulunduğu Kamu Ortaklığı İdaresince atanmasının anonim şirket vasfını değiştirmediği, zira Türk Ticaret Kanununa tabi olan ve ticaret siciline tescil edilen şirketin kamu kurumu niteliğinin bulunmadığı, teşvik belgesi ile elde edilen hak ve imtiyazların davacı bakımından müktesep hak teşkil etmediği, ancak davacı şirketin iş yaptığı kuruluşun kamu kuruluşu olduğu görüşü ile yorum hatasına düşüldüğünden olayda kaçakçılık cezası yerine kusur cezasının uygulanmasının uygun olacağı gerekçesiyle tarh edilen damga vergisini tasdik eden, kaçakçılık cezasını ise kusura çeviren ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve E:...; K:... sayılı kararının; vergi dairesi tarafından kaçakçılık cezası kesilmesinin yasal olduğu; yükümlü tarafından ise, teşvik belgesi kapsamında malları taşınan ...'in özelleştirilmiş olsa bile kamu kurumu olma özelliğini yitirmediği, dolayısıyla elde edilen gelirin istisna kapsamında olduğu, teşvik belgesinin münhasıran ...'in taşımalarını yapmak için alındığı bunun kendileri açısından müktesep hak teşkil ettiği ileri sürülerek bozulması ve duruşma yapılması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Vergi dairesince, tarhiyatın aynen onanması gerektiği savunulmakta olup, yükümlü tarafından savunma verilmemiştir. Tetkik Hakimi ...'ın Düşüncesi : 7462 sayılı Kuruluş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Esas Mukavelenamesinin incelenmesinden Bağlı Ortaklık şeklinde kurulan ve bir kamu kurum ve kuruluşu özelliği göstermesine karşın anılan mukavelenamenin 21. maddesindeki özel hüküm dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşu sayılmasına imkan bulunmayan ... Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin mallarının taşınması nedeniyle elde edilen navlun gelirlerinin, 90/1 sayılı Tebliğin 36. maddesinin (ı) fıkrası kapsamında vergiden müstesna tutulmasına olanak bulunmadığından, taraflar temyiz isteminin reddedilerek, yükümlü temyiz istemi bakımından mahkeme kararının sonucu itibarıyla onanması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı ...'ın Düşüncesi : Davacı şirketin 1990 Şubat döneminde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlere ilişkin olarak yaptığı işlemlerin 90/1 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığından bahisle salınan damga vergisi ve kesilen kaçakçılık cezasını; vergi aslını tasdik etmek, cezayı kusur cezasına çevirmek suretiyle değişiklikle onayan vergi mahkemesi kararı, dayandığı hukuki ve yasal nedenlerle yerinde görülmüş olup, ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda değildir. Açıklanan nedenle, taraflar temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, ihracatı teşvik belgesi kapsamında yapılan taşımacılık faaliyetleri çerçevesinde ... Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin taşımalarının yüklenilmesinden elde edilen navlun gelirinin damga vergisi istisnası kapsamına girip girmediğinin tespit edilmesine ilişkindir. 4.11.1989 tarih ve 20332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 90/1 sayılı İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Teşvik Tebliğinin 36. maddesinin (ı) fıkrasında, kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri neticesinde kazanılan navlun bedellerinin serbest döviz olarak yurda getirilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılmış taşımaları yüklenen firmaların bu işten sağladıkları navlun gelirleri vergi, resim ve harç istisnası kapsamında sayılmıştır. Bu durumda, ... Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Kamu kurumu, uğraş konuları genellikle bir kamu hizmeti olmasına karşın, özel teşebbüs faaliyetleri ile de uğraşabilen, belli bir özerkliğe sahip olmaları ile birlikte merkezi idarenin vesayet denetimine tabi olan ve kendilerine özgü bir malvarlığına ve bütçeye sahip bulunan, kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Bunlardan, ticaret, sanayi, madencilik ve tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere, kamu sermayesi veya kamu sermayesinin katkısı ile kurulmuş bulunanlar iktisadi kamu kurumlarıdır ve bunlar kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) kavramı altında toplanmışlardır. ...Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ise 1 Mart 1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7462 sayılı Kuruluş Kanunu ve bu kanuna istinaden hazırlanan şirket Esas Mukavelenamesi ile kurulmuştur. Kuruluş kanununun 1. maddesinde, şirketin, kuruluş kanunu ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmayan hükümlerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını mütakip yapılacak tescil ve ilan ile hükmi şahsiyet kazanacağı hüküm altına alındıktan sonra, Esas Mukavelenamenin 21. maddesinde de "Türkiye Hükümetinin ve resmi sektörün halen ve istikbalde, gerek hissedarlar umumi heyetinde, gerek idare meclisinde rey hakimiyetini bahşedecek sayıda hisseye sahip olmaları takdirinde dahi, işbu şirket, devletçe kontrol edilen bir şirket sayılmayacak ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin veya İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Murakabe Heyetinin vazife ve selahiyet sahalarına dahil olmayacağı gibi devlet kontrolündeki müesseselere müteallik mevzuata da tabi tutulmayacaktır. Bilakis, Türkiye Hükümetinin, sermayesine iştirakte malik bulunacağı yüzde nispeti ne olursa olsun, bu şirketin bir hususi teşebbüs mahiyetinde bulunduğu işbu Esas Mukavelename ile beyan ve teyid olunur" hükmüne yer verilmiştir. Kuruluş kanunu ile esas mukavelenamenin incelenmesinden, sermayesine ilişkin hükümler ve hisse miktarları gibi nedenlerle bir kamu kurum ve kuruluşunun özelliklerini gösteriyor olsa da, yukarıda anılan esas mukavelename hükmü karşısında, ...Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bir kamu kurum ve kuruluşu sayılmasına imkan bulunmamaktadır. Nitekim 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. maddesinde, ...Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin anılan kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi olmadığı belirtilmiş ve iktisadi devlet teşekküllerine ilişkin kararname eki listede, söz konusu anonim şirket yer almamıştır. Açıklanan nedenlerle taraflar temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına, hüküm altına alınan miktar üzerinden binde dört oranında ve ...-liradan az olmamak üzere hesaplanacak nispi karar harcından, vergi mahkemesince karara bağlanan harcın mahsubundan sonra kalan harç tutarının mükelleften alınmasına, 27.12.1995 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1999/5-580 K. 1999/597 T. 22.9.1999 • KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 38. MADDESİNE GÖRE TESCİL ( Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Veya Kamulaştırma Hiç Yapılmadan Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmaz ) • KAMULAŞTIRMA HİÇ YAPILMADAN KAMU HİZMETİNE AYRILAN TAŞINMAZ ( Malik Zilyet Veya Mirasçıların Bu Taşınmaz İle İlgili Her Türlü Dava Hakkının Yirmi Yıl Geçmekle Düşmesi ) • YİRMİ YIL GEÇMEKLE DAVA HAKKININ DÜŞMESİ ( Kamulaştırma Hiç Yapılmadan Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazla İlgili Dava ) 2942/m.38 ÖZET : Kamulaştırma Kanununun 38. maddesi uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan veya kamulaştırma hiç yapılmadan kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaza el koyma tarihinden başlar. DAVA : Taraflar arasındaki "Kamulaştırma Kanununun 38. maddesine göre tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karadeniz Ereğlisi Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19/12/1996 gün ve 1991/1398-1996/552 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 26/6/1997 gün ve 1997/9540-10556 sayılı ilamı ile; ( ...Dava, Kamulaştırma Kanununun 38. maddesine dayanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Kamulaştırma Kanununun 38. maddesi uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan veya kamulaştırma hiç yapılmadan kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik, zilyet veya mirasçılarının bu taşınmaz ile ilgili her türlü dava hakkı 20 yıl geçmekle düşer. Bu süre taşınmaza el koyma tarihinden başlar. Davaya konu teşkil eden taşınmazın kamulaştırmasına karar verilmiş ve ancak tebligat işlemleri yapılıp kamulaştırma tamamlanmamıştır. Taşınmaz, davacı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin faaliyette bulunduğu alana dahil edilerek el konulmuştur. Davacı şirket özel şahıslarında ortak bulunduğu ticari bir kuruluştur. Dava konusu taşınmazın bu fabrika sahası içerisine alınması kamu hizmetine ayrılması veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmesi olarak düşünülemez. Davacı şirkette Hazinenin de ortak oluşu kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilme unsurunu gerçekleştirici nitelikte değildir. Davanın açıklanan nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi, doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hükme etkili itirazların Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 26/6/1997 gün ve 1997/9540-10556 sayılı ilamında ayrı ayrı ele alınıp cevaplandırılmış bulunmasına ve özellikle 7642 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünce davacının özel Hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket niteliğinde hükmi şahsiyete sahip bulunmasına, ayrıca Kamu iktisadi Teşekkülü ( KİT ) niteliğinde 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında görülmemesine göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel' Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 22/9/1999 gününde oybirliği ile karar verildi.


 

 

 

 

Kaynak: Editör: ismet keskin
 
Etiketler: KDZ., EREĞLİ, BELEDİYESİ’NDEN, ERDEMİR, AÇIKLAMASI:,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Anketler
Sitemizin çalışmalarını nasıl buldunuz ?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
57
0
5
3
18
26
2
Beşiktaş
54
0
5
3
17
25
3
Fenerbahçe
54
0
6
3
17
26
4
Trabzonspor
48
0
6
6
14
26
5
Hatayspor
45
0
7
6
13
26
6
Alanyaspor
42
0
8
6
12
26
7
Gaziantep FK
40
0
6
10
10
26
8
Fatih Karagümrük
40
0
8
7
11
26
9
Göztepe
35
0
9
8
9
26
10
Antalyaspor
34
0
6
13
7
26
11
Sivasspor
32
0
7
11
7
25
12
Konyaspor
31
0
10
7
8
25
13
Yeni Malatyaspor
31
0
9
10
7
26
14
Kasımpaşa
29
0
13
5
8
26
15
Çaykur Rizespor
28
0
10
10
6
26
16
BB Erzurumspor
25
0
13
7
6
26
17
Başakşehir FK
25
0
13
7
6
26
18
Kayserispor
25
0
12
7
6
25
19
Denizlispor
21
0
15
6
5
26
20
Gençlerbirliği
21
0
14
6
5
25
21
MKE Ankaragücü
20
0
15
5
5
25
Özlü Sözler
İyiliğe karşı kötülük hayvanlıktır…


Hacı Bektaşı Veli
Bir Hadis
Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.


SADİ
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı